1.    PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Predmet općih uvjeta poslovanja koji slijede jesu usluge zakupa licenci i prava korištenja informatičkog sustava marinacloud (u daljnjem tekstu “Usluga”).

Opći uvjeti poslovanja se smatraju prihvaćenim potpisivanjem “Ugovora o zakupu licenci i prava korištenja informatičkog sustava marinacloud” (u daljnjem tekstu “Ugovour”).

Stranke Ugovora jesu isporučitelj usluga zakupa licenci i prava korištenja informatičkog sustava marinacloud (u daljnjem tekstu „Isporučitelj“) te korisnik usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja marinacloud (u daljnjem tekstu „Korisnik“).

2.    PRUŽANJE USLUGA

Isporučitelj usluga zakupa licenci i prava korištenja informatičkog sustava marinacloud za potrebe organiziranja i vođenja poslovnog informacijskog sustava korisnika usluga zakupa licenci aplikativnog rješenja marinacloud pruža usluge:

 • zakupa računalnih kapaciteta potrebnih za rad Korisnika;
 • zakupa licenci i prava korištenja aplikativnog rješenja marinacloud prema detaljnoj specifikaciji Usluge u Ugovoru;
 • izradu sigurnosnih kopija podataka uz planiranu točku oporavka
 • zaštite provjerljivosti podataka primjenom sustava lozinki za pristup Usluzi;
 • segregiranje korisničkih podataka pohranjenih unutar sustava, na način da su oni dostupni samo ovlaštenim korisnicima sustava;
 • prilagođavanja aplikativnog rješenja zakonskim izmjenama;
 • isporuka novih verzija aplikativnog rješenja razvijenog od strane Isporučitelja najmanje dva puta godišnje bez dodatne naknade;
 • operativnu podršku korisniku u radu kroz konzultacije, te pismenu e-mail komunikaciju na razini broja sati uredovnog radnog vremena definiranog na mjesečnoj osnovi u Ugovoru;
 • ispravke grešaka aplikativnog rješenja i grešaka otkrivenih tijekom aktivnosti na kontroli i nadzoru Usluge.

 

2.1.      OGRANIČENJA KORIŠTENJA USLUGE

Podrška Korisnicima vezana uz rad Usluge izvodi se u radnom vremenu Isporučitelja i to od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00.  Vrijeme odaziva Isporučitelja na prijavu problema u pružanju Usluge zavisno je od razine kritičnosti prijave problema, maksimalna tolerancija za nedjelovanje, odnosno nedostupnost Usluge je tri (3) radna dana unutar jednog događaja nedostupnosti sustava.

Standardno vrijeme za odaziv i ispravak problema u pružanju Usluge obuhvaća:

 

RAZINA HITNOSTI VRIJEME ODZIVA VRIJEME ZA RJEŠAVANJE
L1: KRITIČNO Poslovni proces je onemogućen unutar 8h za radnog dana rješavanje do 3 radna dana
L2: OZBILJNO Otežano, ali ipak moguće poslovanje unutar 3 radna dana rješavanje do 7 radnih dana
L3: MANJE Smanjena efikasnost unutar 7 radnih dana prema dogovoru i

mjesečnom planu rada

 

 

 

2.2.    ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Isporučitelj nije odgovoran za probleme uzrokovane problemima serverske i/ili mrežne infrastrukture i/ili tehnološke platforme Korisnika ili uključene treće strane  te se u tom slučaju odredbe odzivnog  vremena i potrebne razine usluga  ne sprovode. Isporučitelj nije odgovoran za probleme sklopovske opreme, sistemske podrške i mrežne infrastrukture Korisnika uzrokovane zloćudnim kodom (npr. računalni virusi, crvi, trojanski konji i sl.) i/ili neovlaštenim mobilnim kodom koji može kompromitirati radne stanice Korisnika te iskoristiti kompromitirano računalo kao vektor napada na dostupnost Usluge Isporučitelja. Isporučitelj zadržava pravo uskraćivanja Usluge Korisniku s kompromitiranih računala, sve dok Korisnik iz svoje okoline ne ukloni zloćudni i/ili mobilni kod. Isporučitelj u tom slučaju Korisniku ne refundira naknadu za korištenje Usluge.

 

2.3.    PROVOĐENJE NADOGRADNJA SUSTAVA I TESTIRANJA

Isporučitelj zadržava pravo izvođenja nadogradnji sustava i testiranja opreme i/ili instalacija i/ili softvera na produkcijskom hosting sustavu uz prethodnu najavu od 24 sata prije samog provođenja testiranja.

 

2.4.    DODATNI TROŠKOVI

Sve intervencije na terenu (»on site support«)  dogovorene s Korisnikom Isporučitelj naplaćuje  prema važećem Cjeniku.  Isporučitelj naplaćuje putne troškove i troškove boravka prema važećem zakonskim odredbama vezanim uz priznavanje putnih troškova i troškova boravka.

Dodatni sati pružene podrške Korisniku Isporučitelj obračunava na mjesečnoj razini zasebno, a prema važećem Cjeniku.

 

2.5.    PRIJAVA PROBLEMA U KORIŠTENJU USLUGE

Svaku smetnju u radu Korisnik je dužan odmah prijaviti nadležnoj korisničkoj podršci kako bi smetnja bila što prije otklonjena. Kao važeći dokument prijave smetnje uzima se e-mail poruka poslana od strane odgovorne osobe Korisnika na adresu support@marinacloud.atlassian.net.

 

2.6.    OTKAZ USLUGE

Isporučitelj zadržava pravo uskraćivanja Usluge Korisniku ukoliko Korisnik kasni više od 60 dana sa izvršavanjem svojih obaveza plaćanja Usluge prema Ugovoru koji u tom slučaju prestaje važiti 30 dana nakon pismene obavijesti Korisniku.  Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ukoliko o tome pismeno izvijesti Isporučitelja, a Ugovor prestaje važiti nakon 60 dana. U slučaju raskida Ugovora od strane Korisnika ili Isporučitelja, Isporučitelj će Korisniku u roku od 90 dana dostaviti podatke u strukturiranom obliku, odnosno u obliku koji je moguće iskoristiti na način da se prenesu u drugi sustav, a prema specifikaciji detaljno definiranoj u Ugovoru.

Korisnik nije ovlašten bez prethodne pisane suglasnosti Isporučitelja prenijeti svoja prava i obaveze iz Ugovora sklopljenog između Isporučitelja i Korisnika na neku treću osobu.

3.    JAMSTVO

Isporučitelj će Uslugu pružati po najboljem profesionalnom standardu i svom najboljem znanju te u tom pogledu daje puno jamstvo glede funkcionalnosti po njemu pružanih usluga, osim u slučaju nastupa više sile definirane Zakonom, odnosno u slučaju kada je u lanac korištenja usluga uključena i treća osoba i njena oprema.

U slučaju nemogućnosti izvedbe radova na tehničkoj instalaciji zbog neodgovarajuće sklopovske opreme Korisnika ili nedostatne mrežne infrastrukture Isporučitelj će pismeno izvijestiti Korisnika o mogućim rješenjima.

Korisnički podaci kreirani operativnim korištenjem Usluge koji su smješteni na računalnim kapacitetima Isporučitelja vlasništvo su Korisnika. U slučaju prestanka poslovanja Isporučitelja, Isporučitelj će Korisniku u roku od 90 dana dostaviti podatke u obliku koji je moguće iskoristiti na način da se prenesu u drugi sustav.

4.    ZAŠTITA PRIVATNOSTI I POSLOVNA TAJNA

Korisnik i Isporučitelj čuvat će kao poslovnu tajnu sve informacije i podatke do kojih dođu usmenim, pismenim, elektroničkim ili bilo kojim drugim putem za vrijeme ugovaranja, obavljanja ugovorene Usluge te nakon završetka istog bez vremenskog ograničenja.

Pod poslovnom tajnom se naročito podrazumijevaju: podaci o informacijskom sustavu, stanju sigurnosti informacijskog sustava, sigurnosnim politikama, pravilnicima i procedurama te korištenim metodologijama, poslovna politika ugovornih strana, financijsko stanje istih, principi rukovođenja ugovornih strana, kadrovska politika, podaci o organizaciji ugovornih strana, pravni odnosi, podaci o plaćama, stimulacijama i destimulacijama, podaci o sudskim sporovima, podaci o poslovnim partnerima, način postupanja u komercijalnim poslovima te sve druge informacije i podaci o poslovima i poslovanju Korisnika i Isporučitelja.

Korisnik se obavezuje ne učiniti dostupnima, dijeliti, prosljeđivati, otkrivati ili prenositi informacije o korisničkom imenu i lozinki, odnosno druge mehanizme i uređaje za autentifikaciju trećim osobama, neovisno je li riječ o zaposlenicima unutar pravne osobe Korisnika, vanjskim partnerima ili trećim osobama.

Korisnik je dužan pravovremeno upoznati svakog djelatnika, ugovornog partnera i druge treće strane sa sigurnosnim procedurama i pravilima ponašanja, sa svakom njihovom izmjenom i/ili dopunom, te osigurati da se pridržavaju istih.

Isporučitelj se ne može teretiti za štete nastale gubitkom povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti informacija korisnika, a koje su nastale neadekvatnom zaštitom korisničkog imena i lozinke, odnosno drugih mehanizama za prijavu na sustav.

Isporučitelj će podatke o Korisnicima, kao i činjenice i okolnosti koje je Isporučitelj saznao na osnovi pružanja usluga Korisnicima smatrati poslovnom tajnom te ih može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

Korisnik u svojstvu voditelja zbirke te Isporučitelj kao izvršitelj obrade se obvezuju poslove obrade osobnih podataka koje je voditelj zbirke temeljem Ugovora povjerio izvršitelju obrade, izvršavati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Isporučitelj kao izvršitelj obrade se obvezuje:

 

 • obavljati poslove samo na temelju naloga voditelja zbirke osobnih podataka
 • ne davati osobne podatke na korištenje drugim primateljima, niti ih obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene
 • osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Potpisivanjem Ugovora između Korisnika i Isporučitelja smatrat će se da je Korisnik  dao svoju suglasnost u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama:

 1. da mu isporučitelj šalje obavijesti informativnog karaktera te promotivni materijal i to putem elektroničke pošte, kratkih tekstualnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS);
 2. da ga kontaktira u svrhu izravne promidžbe i prodaje svojih proizvoda i usluga i to putem telefonskih uređaja ili uređaja elektroničke pošte. Prilikom svakog takvog kontakta, Isporučitelj će omogućiti osobi koju je kontaktirao da se na jednostavan i besplatan način usprotivi svakom budućem kontaktiranju u prethodno navedene svrhe.

5.    ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo nad aplikativnim rješenjima koja predstavljaju sastavni dio Usluge u vlasništvu je Isporučitelja. Nije dozvoljeno korištenje (u cijelosti ili dijelom), prenošenje (elektronsko ili na drugi način), izmjena, povezivanje na ili upotreba bilo kojeg dijela Usluge bilo za javne bilo za komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Isporučitelja.

Nije dozvoljeno bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg dijela Usluge bez prethodne pismene suglasnosti Isporučitelja.

Pravo vlasništva i/ili autorsko pravo nad crtežima, troškovnicima te ostalom ponudbenom i drugom dokumentacijom koja je u sklopu ponude za pružanje Usluga ili kao sastavni dio Ugovora dostavljena Korisniku od strane Isporučitelja isključivo je vlasništvo Isporučitelja.

Dostavljena dokumentacija ne smije se umnožavati bez prethodne suglasnost Isporučitelja. Trećim osobama se dokumentacija smije učiniti dostupnom samo uz prethodnu pisanu suglasnost Isporučitelja.

6.    OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Neće se smatrati da Isporučitelj krši ove Uvjete korištenja niti će snositi odgovornost za nepoštivanje ili neispunjenje odredbi ovih Uvjeta korištenja iz bilo kojeg razloga koji se, postupajući uz dužnu pažnju, ne može kontrolirati ili spriječiti, uključujući, no ne i isključivo, rat, oružanu pobunu, javne nemire, građanske sukobe, štrajkove, kolektivne radne sporove, postupke državne vlasti, poplave, oluje, druge vremenske nepogode, nestanak ili nedostatak struje, goriva ili drugih javno dostupnih usluga.

Korištenje Usluge isključiva je odgovornost Korisnika. Isporučitelj ne jamči da uporaba Usluge neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka; niti jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom Usluge.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Isporučitelj nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog snosi Korisnik.

Isporučitelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja Usluge.

 

Isporučitelj zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Isporučitelj, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih računa Uvjeti korištenja između Korisnika i Isporučitelja neće prestati vrijediti.

Korisnik će nadoknaditi sve troškove i štetu koji bi za Isporučitelja mogli nastati zbog djelovanja Korisnika prema trećim osobama i/ili ne postupanja Korisnika u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Isporučitelj je ovlašten obustaviti pružanje Usluga iz razloga koji se temelje, uključujući, ali ne ograničavajući se, na sljedećim osnovnim (bitnim) zahtjevima: ugrožena sigurnost rada podatkovnog centra, ugrožena sposobnost međusobnog funkcioniranja elektroničkih komunikacijskih usluga, zaštita podataka, zaštita korisnika i osoblja, korištenje neispravne ili nezakonite opreme od strane Korisnika, odnosno korištenje opreme na nezakonit način. U slučaju obustave pružanja Usluga, sukladno ovome članku, Isporučitelj neće snositi bilo kakvu odgovornost.

7.    MJERODAVNO PRAVO

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Isporučitelja i Korisnika, a vezano za korištenje Usluge primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja Korisnik i Isporučitelj će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Rijeci.

 

8.    PROVEDBENE ODREDBE

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Uvjeta korištenja će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Korisnik je obvezan pravovremeno obavijestiti Isporučitelja o svim promjenama, uključujući, ali ne ograničavajući se na stečaj, likvidaciju, statusne promjene, itd., koje mogu utjecati na ispunjavanje ugovorenih obveza od strane Korisnika.

Po sklapanju Ugovora između Korisnika i Isporučitelja ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa bilo kojom odredbom Ugovora.

Ugovorne strane će razmjenjivati sve obavijesti vezane za izvršavanje Ugovora putem sredstava komunikacije i ovlaštenih predstavnika, a kako je određeno Ugovorom.

Isporučitelj će Uvjete korištenja kao i sve naknadne promjene i izmjene učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.marinacloud.net. Isporučitelj zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Uvjeta korištenja, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici www.marinacloud.net .

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.01.2017. godine.

 

 

1. OPĆI UVJETI

1.1. Marina Cloud je pravna osoba  koja putem digitalne aplikacije pruža usluge Korisniku.

1.2. Korisnik je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja nakon provedene prijave, koristi usluge Marina Cloud.

1.3. Opći uvjeti u ovom dokumentu opisuju i utvrđuju odredbe koje uređuju pravni odnos između Marina Cloud) i Korisnika usluga, neovisno od usluga koje se pružaju od strane treće osobe.

1.4. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na web stranici Marina Cloud.

1.5. Usluge nije moguće koristiti ukoliko je Korisnik: (a) osoba koja nije punoljetna ili (b) osoba kojoj je, prema važećim propisima bilo koje države, uključujući državu u kojoj Korisnik ima prebivalište ili iz koje koristi usluge, zabranjeno primati usluge.

2. PRIHVAĆANJE UVJETA

2.1. Kako bi Korisnik mogao koristit usluge mora izvršiti prihvat uvjeta. Uvjeti se prihvaćaju na način da se pritisne ‘ prihvaćam’ tipka ukoliko je takva tipka ili funkcija dostupna ili postoji putem korisničkog sučelja za određenu uslugu.

3. IZMJENA UVJETA

3.1.Marina Cloud može dopuniti ili izmijeniti uvjete ugovora, o čemu će putem internetske stranice sukladno članku 1.4. ovih uvjeta učiniti dostupnim Korisniku sve izmjene, a koje stupaju na snagu najkraće u roku od 90 dana.

3.2 Korisnik prihvaća izmijenjene uvjete kada nastavlja koristit uslugu nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna uvjeta.

4. PRUŽANJE I KORIŠTENJE USLUGA

4.1. Usluge Korisniku pruža Marina Cloud i društva (npr. Marine i sl.) koja su na bilo koji način povezan sa Marina Cloud i/ili imaju ugovor o poslovnoj suradnji radi korištenja i poboljšanja usluge koja se Korisniku nudi, pri čemu Marina Cloud nema utjecaj na sadržaj podataka koje Korisnik može primiti od trećih osoba.

4.2. Usluge je moguće koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe te nije dopušteno   reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, trgovati ili preprodavati usluge ili njihove dijelove.

4.3. Marina Cloud će nastojati održavati sve prikazane informacije pravovremenim i točnima, za moguća kašnjenja uslijed nepredviđenih tehničkih poteškoća Marina Cloud ne odgovara.

4.4. Korisnik je obvezan na periodičko testiranje sustava i nadzor sustava sukladno isporučenim uputama koji sam obavlja neovisno od Marina Clouda i za koje kao i rezultat istoga Marina Cloud ne odgovara.

5. OGLAŠAVANJE

5.1. Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, postavlja ili prikazuje reklamne oglase, promotivne materijale ili druge sadržaje, materijale ili proizvode u promotivne svrhe.

5.2. U svakom slučaju, Marina Cloud će isključivo slati promidžbene e-mail-ove ili pregled novosti, ukoliko je Korisnik izrijekom pristao primati takve informacije i komunikaciju, primjerice, prilikom registracije za korištenje usluga.

6. PRAĆENJE PODATAKA OD STRANE MARINE

6.1. Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, dostavlja podatke Marini u kojoj se plovilo u trenutku slanja podataka nalazi, o stanju plovila. Podaci koji se dostavljaju, dostavljaju se isključivo u informativne svrhe, te na temelju istih Marina u kojoj se plovilo nalazi, a koja je zaprimila podatke, nije dužna postupati niti na bilo koji način snosi odgovornost za primitak podataka i eventualno postupanje po zaprimljenim podacima.

6.2. Ukoliko korisnik nije suglasan da Marina prima podatke o plovilu, prilikom registracije za korištenje usluga od strane Marina Cloud sukladno članku ovim Općim uvjetima, dužan je uskratiti svoj pristanak, pritiskom na odgovarajuću tipku u aplikaciji.

7. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

7.1. Korištenje Usluge je isključiva odgovornost Korisnika. Pružatelj ne jamči da će korištenje Usluge biti neprekinuto ili bez grešaka, te ne odgovara za posljedice do kojih može doći uslijed korištenja Usluge. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu.

7.2. Korisnik usluge u svakom slučaju prihvaća da primljeni podaci iz usluge koju pruža Marina Cloud ne mogu biti u cijelosti dostatni za daljnje postupanje Korisnika, te bilo kakvo oslanjanje na primljene podatke je isključiva odgovornost Korisnika usluge.

8.PODRŠKA TREĆIH STRANA

8.1. Pružanje Usluge ovisi između ostalog o dostupnosti i pokrivenosti pružatelja bežičnih mreža, kao i komunikacijskog kanala od strane Internet-of-Things (IoT) mreže, te senzora koji proizvode treće pravne osobe.

8.2. Pružanje usluge vrši se za plovilo koje se nalazi na lokaciji opremljenoj IoT prijemnicima, prvenstveno dok se plovilo nalazi na stacionarnom vezu.

8.3. Marina Cloud d.o.o. se neće smatrati odgovornom u slučaju šteta ili gubitaka koji su uzrokovani kvarovima trećih strana.

8.4. Marina Cloud se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na mobilnim telefonima na kojima se aplikacija instalira i podacima pohranjenim na istim uređajima .Također, Marina Cloud je oslobođena svake odgovornosti u vezi mogućeg korištenja Internetske trgovine.

8.5. Marina Cloud neće biti odgovorna kod privremene nedostupnosti Aplikacije uslijed tehničkih poteškoća koji su izvan kontrole Marina Cloud.

8.6. Korisnik preuzima odgovornost funkcioniranje sustava na lokacijama izvan lokacije iz članka 8.2., kao i za nadzor funkcionalnosti sustava.

9. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

9.1. Autorsko pravo dizajna aplikacije koji predstavlja sastavni dio Usluge, i svako drugo intelektualno i/ili vlasničko pravo je isključivo vlasništvo Marina Cloud i Korisnik ne stječe nikakva prava na navedeno uslijed korištenja Usluge. Zabranjeno je koristiti (u cijelosti ili djelomično), prenositi (elektronički ili na neki drugi način), mijenjati, spajati se na ili koristiti bilo koji dio Usluge i u javne i komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja Pružatelja.

9.2. Tvrtka Marina Cloud d.o.o., njezini davatelji licenca, dobavljači, dionici i ostale podružnice zadržavaju sva prava koja nisu izričito dodijeljena Korisniku temeljem ovih Općih uvjeta.

9.3. Nije dopušteno (a) davati drugom korisniku ili trećoj osobi licencu za korištenje usluga ili na drugi način im dozvoliti da pristupe računu ili uslugama Korisnika (b) koristiti usluge na način da Korisnik pruža usluge drugim korisnicima ili trećim osobama, (c) na bilo koji način prenijeti, dati podlicencu u, ili osnovati založno pravo u ili nad Marina Cloud licencom ili drugim pravom koje iz nje proizlazi, posuditi ili iznajmiti usluge i/ili Marina Cloud licencu, ili na drugi način prenositi Marina Cloud licencu ili bilo koje pravo proizašlo iz te licence trećim osobama.

9.4. Nije dopušteno umnožavati, mijenjati, stvarati izvedenice ili na drugi način pokušati izdvojiti izvorni kod Marina Cloud usluga ili kojeg njihova dijela.

10. PODACI ZA PRIJAVU I KORISNIČKI RAČUN

10.1.Kad koristi usluge, od Korisnika se može zatražiti da dostavi podatke o sebi prije nego li nastavite s korištenjem usluga (‘Podaci za prijavu’).

10.2. Korisnik pristaje dati točne, ažurne i potpune podatke za prijavu, te ažurirati svoje podatke za prijavu, kad se to od njega traži, kako bi podaci bili točni, recentni i potpuni.

11. ZAPORKE I SIGURNOST RAČUNA

11.1. Kako bi koristio usluge Korisnik mora izvršiti download odgovarajuće aplikacije, te otvoriti korisnički račun i dati svoj korisničku identifikaciju (ID) i zaporku (‘Podaci računa’).

11.2. Korisnik je dužan stalno održavati svoje podatke računa sigurnim i zaštićenim, te sprječavati neovlašten pristup svojim podacima računa i svom računu od strane trećih osoba.

11.3. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Marina Cloud putem e-mail-a o neovlaštenom korištenju kojeg od njegovih podataka za prijavu ili podataka računa, ili bilo kakvom narušavanju sigurnosti čim za to sazna.

12.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

12.1. Marina Cloud se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika. Aktiviranjem korisničkog računa Korisnik pristaje na korištenje njegovih podatke za prijavu, osobnih podataka i informacija u skladu sa politikom zaštite podataka Marina Cloud.

12.2. Marina Cloud ne zahtijeva dostavu osobnih podataka radi korištenja usluge, međutim, ne ustupanje traženih registracijskih informacija može onemogućiti  Marina Cloud da udovolji zahtjevu Korisnika za uslugom.

12.3. Dok Marina Cloud poduzima mjere zaštite informacija koje se dostavljaju, Marina Cloud ne može garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

12.4. Aplikacija koristi trenutačnu lokaciju uređaja.

13. VIŠA SILA

13.1. Marina Cloud ne snosi odgovornost za propust u ispunjenju ili kašnjenje u ispunjenju bilo koje svoje obveze proizašle iz ovog ugovora koji je posljedica događaja izvan razumne kontrole.

13.2. Ispunjenje obveza od strane Marina Cloud za vrijeme trajanja događaja uzrokovanih višom silom se smatra obustavljenim, pa će se produžiti vrijeme određeno za ispunjenje obveza onoliko koliko je trajao događaj uzrokovan višom silom.

14.PROVEDBENE ODREDBE

14.1. Marina Cloud će se držati jedino pisanih uvjeta. Sve izjave, tvrdnje ili sporazumi koji su dani ili zaključeni drugdje, izravno ili neizravno, pisanim putem ili usmeno, ili putem oglašavanja, nisu obvezujući za Marina Cloud, osim ukoliko ih Marina Cloud ne potvrdi izrijekom pisanim putem.

14.2. Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog ugovora nevažeća (u cijelosti ili djelomično), prema odluci suda koji je nadležan odlučivati o takvoj pravnoj stvari, takva će odredba biti uklonjena iz ugovora, bez utjecaja na ostale odredbe ugovora, koje ostaju na snazi.

15. PRIMJENJIVI ZAKON

15.1. Ovi Uvjeti napisani su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. Zakon Republike Hrvatske se primjenjuje na odnose između Pružatelja i Korisnika vezano uz korištenje Usluge.

15.2. Korisnik i Marina Cloud nastojati će na miran način razriješiti sporove do kojih dođe temeljem ovih Uvjeta korištenja. Ako nije moguće postići mirno rješenje spora, sve sporove do kojih dođe temeljem ili vezano uz ove Uvjete korištenja završno će razriješiti sud u Rijeci s nadležnošću za predmet spora.

15.3. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 1.10.2018.