1.    PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Predmet općih uvjeta poslovanja koji slijede je ustupanje prava korištenja informatičkog sustava marinacloud  (u daljnjem tekstu „Usluga“). Opći uvjeti poslovanja se smatraju prihvaćenim potpisivanjem „Ugovora o ustupanju prava korištenja informatičkog sustava marinacloud“ (u daljnjem tekstu „Ugovor“). Stranke Ugovora jesu ustupatelj prava korištenja informatičkog sustava marinacloud (u daljnjem tekstu „Ustupatelj“), te korisnik usluge prava korištenja licence aplikativnog rješenja marinacloud (u daljnjem tekstu „Korisnik“).

2.    PRUŽANJE USLUGA

Ustupatelj prava korištenja informatičkog sustava marinacloud za potrebe organiziranja i vođenja poslovnog informacijskog sustava korisnika pruža usluge:

  • ustupa pravo korištenja računalnih kapaciteta potrebnih za rad Korisnika;
  • ustupa prava korištenja aplikativnog rješenja marinacloud prema specifikaciji Usluge u Ugovoru;
  • izradu sigurnosnih kopija podataka uz planiranu točku oporavka
  • zaštite provjerljivosti podataka primjenom sustava lozinki za pristup Usluzi;
  • segregiranje korisničkih podataka pohranjenih unutar sustava, na način da su oni dostupni samo ovlaštenim korisnicima sustava;
  • prilagođavanja aplikativnog rješenja zakonskim izmjenama;
  • isporuka novih verzija aplikativnog rješenja razvijenog od strane ustupatelja najmanje četiri puta godišnje bez dodatne naknade;
  • operativnu podršku korisniku u radu kroz konzultacije, te pismenu e-mail komunikaciju na razini broja sati uredovnog radnog vremena definiranog na mjesečnoj osnovi u Ugovoru, a prema modelu utvrđenom kroz cjenik za ugovorenu uslugu;
  • ispravke grešaka aplikativnog rješenja i grešaka otkrivenih tijekom aktivnosti na kontroli i nadzoru Usluge.

2.1.    KORISNIČKA PODRŠKA

Svaku smetnju u radu Korisnik ima pravo prijaviti nadležnoj korisničkoj podršci kako bi bila što prije otklonjena. Kao važeći dokument prijave uzima se isključivo e-mail poruka poslana od strane ovlaštene osobe Korisnika na email support@marinacloud.atlassian.net sa detaljnim opisom smetnje.

Podrška Korisnicima vezana uz rad Usluge izvodi se u radnom vremenu Ustupatelja i to od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00, osim u slučaju da je ugovorena usluga 24/7 pružanja korisničke podrške. Vrijeme za odaziv i ispravak problema ovisno je od razine kritičnosti problema, a klasificira se od strane Ustupatelja prema slijedećoj tablici:

  RAZINA HITNOSTI VRIJEME ODZIVA VRIJEME ZA RJEŠAVANJE
  L1: KRITIČNO Poslovni proces je onemogućen unutar 8h za radnog dana rješavanje do 3 radna dana
  L2: OZBILJNO Otežano, ali ipak moguće poslovanje unutar 3 radna dana rješavanje do 7 radnih dana
  L3: MANJE Smanjena efikasnost unutar 7 radnih dana prema dogovoru i

mjesečnom planu rada

2.2.  ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Ustupatelj nije odgovoran za nedostatke serverske i/ili mrežne infrastrukture i/ili tehnološke platforme Korisnika ili uključene treće strane  te se u tom slučaju odredbe odzivnog  vremena i potrebne razine usluga  ne sprovode.

Ustupatelj će Uslugu pružati po najboljem profesionalnom standardu i svom najboljem znanju. Korištenje Usluge je isključiva odgovornost Korisnika.

Ustupatelj ne jamči da će korištenje usluge biti neprekinuto ili bez grešaka, te ne odgovara za posljedice do kojih može doći uslijed korištenja usluge. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu.

2.3.  PROVOĐENJE NADOGRADNJA SUSTAVA I TESTIRANJA

Ustupatelj zadržava pravo nadogradnji sustava u smislu poboljšanja postojeće i dodavanja nove funkcionalnosti, usklađivanja sa zakonskim propisima i utklanjanja mogućih nedostataka. Ustupatelj će o provedenim promjenama i nadogradnjama izvjestiti kupca u  roku od 3 dana.

2.4. KORISNIČKI PODACI

Korisnički podaci kreirani operativnim korištenjem Usluge koji su smješteni na računalnim kapacitetima Isporučitelja vlasništvo su Korisnika. U slučaju prestanka poslovnog odnosa između Ustupatelja i Korisnika, Ustupatelj će Korisniku u roku od 90 dana dostaviti podatke u obliku koji je moguće iskoristiti na način da se prenesu u drugi sustav

3.    ZAŠTITA PRIVATNOSTI I POSLOVNA TAJNA

Korisnik i  Ustupatelj čuvat će kao poslovnu tajnu sve informacije i podatke do kojih dođu usmenim, pismenim, elektroničkim ili bilo kojim drugim putem za vrijeme ugovaranja, obavljanja ugovorene Usluge te nakon završetka istog bez vremenskog ograničenja.

Pod poslovnom tajnom se naročito podrazumijevaju: podaci o informacijskom sustavu, stanju sigurnosti informacijskog sustava, sigurnosnim politikama, pravilnicima i procedurama te korištenim metodologijama, poslovna politika ugovornih strana, financijsko stanje istih, principi rukovođenja ugovornih strana, kadrovska politika, podaci o organizaciji ugovornih strana, pravni odnosi, podaci o plaćama, stimulacijama i destimulacijama, podaci o sudskim sporovima, podaci o poslovnim partnerima, način postupanja u komercijalnim poslovima te sve druge informacije i podaci o poslovima i poslovanju Korisnika i Isporučitelja.

Ustupatelj se ne može teretiti za štete nastale gubitkom povjerljivosti, cjelovitosti ili dostupnosti informacija korisnika, a koje su nastale neadekvatnom zaštitom korisničkog imena i lozinke, odnosno drugih mehanizama za prijavu na sustav.

Ustupatelj će podatke o Korisnicima, kao i činjenice i okolnosti koje je Isporučitelj saznao na osnovi pružanja usluga Korisnicima smatrati poslovnom tajnom te ih može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

4.    ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Autorsko pravo nad aplikativnim rješenjima koja predstavljaju sastavni dio Usluge u izvornom je vlasništvu Ustupatelja.

5.    MJERODAVNO PRAVO

Na odnose između Ustupatelja i Korisnika, a vezano za korištenje Usluge primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Svaki spor koji proizađe iz ovih Uvjeta korištenja Korisnik i Ustupatelj će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Uvjetima korištenja konačno će biti riješeni pred nadležnim sudom u Rijeci.

6.    ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.02.2019. godine. Isporučitelj će Uvjete korištenja kao i sve naknadne promjene i izmjene učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.marinacloud.net. Isporučitelj zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Uvjeta korištenja, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici www.marinacloud.net.

1. OPĆI UVJETI

1.1. Marina Cloud je pravna osoba  koja putem digitalne aplikacije pruža usluge Korisniku.

1.2. Korisnik je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja nakon provedene prijave, koristi usluge Marina Cloud.

1.3. Opći uvjeti u ovom dokumentu opisuju i utvrđuju odredbe koje uređuju pravni odnos između Marina Cloud) i Korisnika usluga, neovisno od usluga koje se pružaju od strane treće osobe.

1.4. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na web stranici Marina Cloud.

1.5. Usluge nije moguće koristiti ukoliko je Korisnik: (a) osoba koja nije punoljetna ili (b) osoba kojoj je, prema važećim propisima bilo koje države, uključujući državu u kojoj Korisnik ima prebivalište ili iz koje koristi usluge, zabranjeno primati usluge.

2. PRIHVAĆANJE UVJETA

2.1. Kako bi Korisnik mogao koristit usluge mora izvršiti prihvat uvjeta. Uvjeti se prihvaćaju na način da se pritisne ‘ prihvaćam’ tipka ukoliko je takva tipka ili funkcija dostupna ili postoji putem korisničkog sučelja za određenu uslugu.

3. IZMJENA UVJETA

3.1.Marina Cloud može dopuniti ili izmijeniti uvjete ugovora, o čemu će putem internetske stranice sukladno članku 1.4. ovih uvjeta učiniti dostupnim Korisniku sve izmjene, a koje stupaju na snagu najkraće u roku od 90 dana.

3.2 Korisnik prihvaća izmijenjene uvjete kada nastavlja koristit uslugu nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna uvjeta.

4. PRUŽANJE I KORIŠTENJE USLUGA

4.1. Usluge Korisniku pruža Marina Cloud i društva (npr. Marine i sl.) koja su na bilo koji način povezan sa Marina Cloud i/ili imaju ugovor o poslovnoj suradnji radi korištenja i poboljšanja usluge koja se Korisniku nudi, pri čemu Marina Cloud nema utjecaj na sadržaj podataka koje Korisnik može primiti od trećih osoba.

4.2. Usluge je moguće koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe te nije dopušteno   reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, trgovati ili preprodavati usluge ili njihove dijelove.

4.3. Marina Cloud će nastojati održavati sve prikazane informacije pravovremenim i točnima, za moguća kašnjenja uslijed nepredviđenih tehničkih poteškoća Marina Cloud ne odgovara.

4.4. Korisnik je obvezan na periodičko testiranje sustava i nadzor sustava sukladno isporučenim uputama koji sam obavlja neovisno od Marina Clouda i za koje kao i rezultat istoga Marina Cloud ne odgovara.

5. OGLAŠAVANJE

5.1. Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, postavlja ili prikazuje reklamne oglase, promotivne materijale ili druge sadržaje, materijale ili proizvode u promotivne svrhe.

5.2. U svakom slučaju, Marina Cloud će isključivo slati promidžbene e-mail-ove ili pregled novosti, ukoliko je Korisnik izrijekom pristao primati takve informacije i komunikaciju, primjerice, prilikom registracije za korištenje usluga.

6. PRAĆENJE PODATAKA OD STRANE MARINE

6.1. Korisnik je suglasan da Marina Cloud, kao dio usluga, dostavlja podatke Marini u kojoj se plovilo u trenutku slanja podataka nalazi, o stanju plovila. Podaci koji se dostavljaju, dostavljaju se isključivo u informativne svrhe, te na temelju istih Marina u kojoj se plovilo nalazi, a koja je zaprimila podatke, nije dužna postupati niti na bilo koji način snosi odgovornost za primitak podataka i eventualno postupanje po zaprimljenim podacima.

6.2. Ukoliko korisnik nije suglasan da Marina prima podatke o plovilu, prilikom registracije za korištenje usluga od strane Marina Cloud sukladno članku ovim Općim uvjetima, dužan je uskratiti svoj pristanak, pritiskom na odgovarajuću tipku u aplikaciji.

7. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

7.1. Korištenje Usluge je isključiva odgovornost Korisnika. Pružatelj ne jamči da će korištenje Usluge biti neprekinuto ili bez grešaka, te ne odgovara za posljedice do kojih može doći uslijed korištenja Usluge. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu.

7.2. Korisnik usluge u svakom slučaju prihvaća da primljeni podaci iz usluge koju pruža Marina Cloud ne mogu biti u cijelosti dostatni za daljnje postupanje Korisnika, te bilo kakvo oslanjanje na primljene podatke je isključiva odgovornost Korisnika usluge.

8.PODRŠKA TREĆIH STRANA

8.1. Pružanje Usluge ovisi između ostalog o dostupnosti i pokrivenosti pružatelja bežičnih mreža, kao i komunikacijskog kanala od strane Internet-of-Things (IoT) mreže, te senzora koji proizvode treće pravne osobe.

8.2. Pružanje usluge vrši se za plovilo koje se nalazi na lokaciji opremljenoj IoT prijemnicima, prvenstveno dok se plovilo nalazi na stacionarnom vezu.

8.3. Marina Cloud d.o.o. se neće smatrati odgovornom u slučaju šteta ili gubitaka koji su uzrokovani kvarovima trećih strana.

8.4. Marina Cloud se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na mobilnim telefonima na kojima se aplikacija instalira i podacima pohranjenim na istim uređajima .Također, Marina Cloud je oslobođena svake odgovornosti u vezi mogućeg korištenja Internetske trgovine.

8.5. Marina Cloud neće biti odgovorna kod privremene nedostupnosti Aplikacije uslijed tehničkih poteškoća koji su izvan kontrole Marina Cloud.

8.6. Korisnik preuzima odgovornost funkcioniranje sustava na lokacijama izvan lokacije iz članka 8.2., kao i za nadzor funkcionalnosti sustava.

9. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

9.1. Autorsko pravo dizajna aplikacije koji predstavlja sastavni dio Usluge, i svako drugo intelektualno i/ili vlasničko pravo je isključivo vlasništvo Marina Cloud i Korisnik ne stječe nikakva prava na navedeno uslijed korištenja Usluge. Zabranjeno je koristiti (u cijelosti ili djelomično), prenositi (elektronički ili na neki drugi način), mijenjati, spajati se na ili koristiti bilo koji dio Usluge i u javne i komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog dopuštenja Pružatelja.

9.2. Tvrtka Marina Cloud d.o.o., njezini davatelji licenca, dobavljači, dionici i ostale podružnice zadržavaju sva prava koja nisu izričito dodijeljena Korisniku temeljem ovih Općih uvjeta.

9.3. Nije dopušteno (a) davati drugom korisniku ili trećoj osobi licencu za korištenje usluga ili na drugi način im dozvoliti da pristupe računu ili uslugama Korisnika (b) koristiti usluge na način da Korisnik pruža usluge drugim korisnicima ili trećim osobama, (c) na bilo koji način prenijeti, dati podlicencu u, ili osnovati založno pravo u ili nad Marina Cloud licencom ili drugim pravom koje iz nje proizlazi, posuditi ili iznajmiti usluge i/ili Marina Cloud licencu, ili na drugi način prenositi Marina Cloud licencu ili bilo koje pravo proizašlo iz te licence trećim osobama.

9.4. Nije dopušteno umnožavati, mijenjati, stvarati izvedenice ili na drugi način pokušati izdvojiti izvorni kod Marina Cloud usluga ili kojeg njihova dijela.

10. PODACI ZA PRIJAVU I KORISNIČKI RAČUN

10.1.Kad koristi usluge, od Korisnika se može zatražiti da dostavi podatke o sebi prije nego li nastavite s korištenjem usluga (‘Podaci za prijavu’).

10.2. Korisnik pristaje dati točne, ažurne i potpune podatke za prijavu, te ažurirati svoje podatke za prijavu, kad se to od njega traži, kako bi podaci bili točni, recentni i potpuni.

11. ZAPORKE I SIGURNOST RAČUNA

11.1. Kako bi koristio usluge Korisnik mora izvršiti download odgovarajuće aplikacije, te otvoriti korisnički račun i dati svoj korisničku identifikaciju (ID) i zaporku (‘Podaci računa’).

11.2. Korisnik je dužan stalno održavati svoje podatke računa sigurnim i zaštićenim, te sprječavati neovlašten pristup svojim podacima računa i svom računu od strane trećih osoba.

11.3. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Marina Cloud putem e-mail-a o neovlaštenom korištenju kojeg od njegovih podataka za prijavu ili podataka računa, ili bilo kakvom narušavanju sigurnosti čim za to sazna.

12.  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

12.1. Marina Cloud se obvezuje na zaštitu osobnih podataka Korisnika. Aktiviranjem korisničkog računa Korisnik pristaje na korištenje njegovih podatke za prijavu, osobnih podataka i informacija u skladu sa politikom zaštite podataka Marina Cloud.

12.2. Marina Cloud ne zahtijeva dostavu osobnih podataka radi korištenja usluge, međutim, ne ustupanje traženih registracijskih informacija može onemogućiti  Marina Cloud da udovolji zahtjevu Korisnika za uslugom.

12.3. Dok Marina Cloud poduzima mjere zaštite informacija koje se dostavljaju, Marina Cloud ne može garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

12.4. Aplikacija koristi trenutačnu lokaciju uređaja.

13. VIŠA SILA

13.1. Marina Cloud ne snosi odgovornost za propust u ispunjenju ili kašnjenje u ispunjenju bilo koje svoje obveze proizašle iz ovog ugovora koji je posljedica događaja izvan razumne kontrole.

13.2. Ispunjenje obveza od strane Marina Cloud za vrijeme trajanja događaja uzrokovanih višom silom se smatra obustavljenim, pa će se produžiti vrijeme određeno za ispunjenje obveza onoliko koliko je trajao događaj uzrokovan višom silom.

14.PROVEDBENE ODREDBE

14.1. Marina Cloud će se držati jedino pisanih uvjeta. Sve izjave, tvrdnje ili sporazumi koji su dani ili zaključeni drugdje, izravno ili neizravno, pisanim putem ili usmeno, ili putem oglašavanja, nisu obvezujući za Marina Cloud, osim ukoliko ih Marina Cloud ne potvrdi izrijekom pisanim putem.

14.2. Ukoliko je bilo koja od odredaba ovog ugovora nevažeća (u cijelosti ili djelomično), prema odluci suda koji je nadležan odlučivati o takvoj pravnoj stvari, takva će odredba biti uklonjena iz ugovora, bez utjecaja na ostale odredbe ugovora, koje ostaju na snazi.

15. PRIMJENJIVI ZAKON

15.1. Ovi Uvjeti napisani su u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. Zakon Republike Hrvatske se primjenjuje na odnose između Pružatelja i Korisnika vezano uz korištenje Usluge.

15.2. Korisnik i Marina Cloud nastojati će na miran način razriješiti sporove do kojih dođe temeljem ovih Uvjeta korištenja. Ako nije moguće postići mirno rješenje spora, sve sporove do kojih dođe temeljem ili vezano uz ove Uvjete korištenja završno će razriješiti sud u Rijeci s nadležnošću za predmet spora.

15.3. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 1.10.2018.